Una publicació sobre les pràctiques del comerç mediterrani del segle XVII – Une publication sur les pratiques du commerce méditerranéen au XVIIe siècle

La revista Afers acaba de publicar amb el seu número 87 datat del 2017, un dossier titulat “Un Mediterrani transnacional al segle XVII”. Són set articles precedits d’una introducció historiogràfica i de presentació del tema a càrrec del coordinador del dossier, Daniel Muñoz Navarro (Universitat de València). Els autors, ells, provenen de diferents universitats o centres d’investigacions com ara Sevilla, Milà, Nàpols, Lisboa, València i Aix-Marsella.

El dossier vol reinterpretar la decadència suposada de l’economia mediterrània durant el segle XVII a partir d’estudis de casos que posen de manifest les connexions a l’interior del Mediterrani, per exemple, entre les penínsules ibèrica i itàlica o entre Llevant i ports del Mediterrani occidental, o cap a l’exterior com en el cas dels intercanvis marítims amb Anglaterra. A partir d’aquests estudis, es confirma que el Mediterrani i els actors del seu comerç van trobar el seu lloc en la “nova economia globalitzada” després que l’epicentre europeu es traslladés cap l’Europa atlàntica i durant el declivi de la monarquia hispànica.

Aquest dossier amb aportacions molt interessants, diverses però coherents, dibuixa un panorama més complex que permet ensenyar la confluència de les xarxes comercials, la realitat de les colònies mercantils, la circulació de productes diversos a una escala finalment global, doncs, un dinamisme del Mediterrani del segle XVII.

La revue Afers (éditée à Valence) vient de publier dans son numéro 87 de 2017 un dossier intitulé «Un Mediterrani transnacional al segle XVII». Les sept articles du dossier sont précédés d’une introduction de Daniel Muñoz Navarro (Université de Valence) dans laquelle il présente les différents apports du numéro mais aussi fait une mise au point historiographique. Les auteurs proviennent de différentes universités ou centres de recherche : Séville, Milan, Naples, Lisbonne, Valence, Ais-Marseille.

Ce dossier entend interroger la décadence supposée de l’économie méditerranéenne pendant le XVIIe siècle à partir d’études de cas qui mettent en évidence les connexions à l’intérieur du bassin méditerranéen entre les péninsules Ibérique et italique ou entre le Levant et les ports de la Méditerranéen occidentale, ou vers l’extérieur comme c’est le cas avec les relations avec l’Angleterre. À partir de ces études, on constate la confirmation que la Méditerranée et ses acteurs du commerce ont su trouver leur place dans la « nouvelle économie globalisée » après que l’épicentre européen s’est déplacé vers l’Atlantique et pendant un XVIIe siècle marqué par le déclin de la monarchie hispanique.

Ce dossier, aux approches diverses mais cohérentes, permet de dessiner un panorama plus complexe qui montre la confluence des réseaux commerciaux, la réalité des colonies de marchands, la circulation de produits variés à une échelle finalement globale, donc, en résumé, le dynamisme de cette Méditerranée du XVIIe siècle.Citer ce billet
P. Poujade (2018, 28 janvier). Una publicació sobre les pràctiques del comerç mediterrani del segle XVII – Une publication sur les pratiques du commerce méditerranéen au XVIIe siècle. Histoire sociale de l’économie - Histoire sociale de l'art - Història social de l’economia – Història social de l’art. Consulté le 28 mai 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/ppti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.